Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 11 ods.7 písm. b) zákona Národnej rady SR 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Evidenčné číslo 1Spr/583/2022
Číslo spisu v registr. 1Spr/583/2022
Predmet zmluvy darovanie prebytočného hnuteľného majetku vo vlastníctve SR v správe OS Trnava, ktorým je OMV s prísl. ŠKODA SUPERB
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Obec Košolná

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) SR - Okresný súd Trnava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hlavná 49,
Trnava 917 83
Slovenská republika
Právna forma Slovenská republika -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 165719
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Igor
Priezvisko Malý JUDr.
Funkcia predseda Okresného súdu Trnava

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Obec Košolná
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Košolná 44
Košolná 44
SR
Právna forma obec alebo mesto -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00312673
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Martin
Priezvisko Halaksa PHDr., PhD.
Funkcia starosta obce

Iné

Dátum uzavretia 17.08.2022
Deň súhlasu 13.09.2022
Dátum účinnosti 22.09.2022
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť