Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o nájme nebytových priestorov
Evidenčné číslo OSTN Spr 726_22
Číslo spisu v registr. OSTN Spr 726_22
Predmet zmluvy nájom nebytových priestorov s výmerou 1 m2 v budove súdu
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 1838,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ ASO VENDING s.r.o.

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Trenčín
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Piaristická 27
911 80 Trenčín
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165701
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Mgr. Patricie
Priezvisko Kepeňová
Funkcia predsedníčka okresného súdu

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) ASO VENDING s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Medený Hámor 7
Banská Bystrica
SR
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 45851221
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ing. Miroslav
Priezvisko Korček
Funkcia konateľ spoločnosti

Iné

Dátum uzavretia 08.06.2022
Deň súhlasu 01.08.2022
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť