Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy Čiastková zmluva
Názov zmluvy Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Evidenčné číslo Spr. 1134/22
Číslo spisu v registr. Spr. 1134/22
Predmet zmluvy Použitie súkromného vozidla na služobné účely
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 90,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Považská Bystrica

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Považská Bystrica
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Školská 226
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165794
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Katarína
Priezvisko Krivulčíková
Funkcia predsedníčka okresného súdu

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Považská Bystrica
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Školská 226
Považská Bystrica
Slovensko
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165794
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Eva
Priezvisko Dekrétová, Ing.
Funkcia dozorná úradníčka

Iné

Dátum uzavretia 03.08.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť