Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle §536 a ďalších zák.č.513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Evidenčné číslo 1SprV/422/2022
Číslo spisu v registr. 1SprV/422/2022
Predmet zmluvy vykonávanie úloh bezpečnostne - technickej služby
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 1320 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Trnava

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ing. Jozef Šimončič - ENSARA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Štefánikova 60/A, Piešťany
Piešťany 921 01
Slovenská republika
Právna forma iné - živnostník
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 40753972
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Jozef
Priezvisko Šimončič Ing.
Funkcia poskytovateľ

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) SR - Okresný súd Trnava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hlavná 49
917 83 Trnava
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 165719
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Igor
Priezvisko Malý JUDr.
Funkcia predseda okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 22.06.2022
Deň súhlasu 22.06.2022
Dátum účinnosti 23.06.2022
Dátum skončenia platnosti 30.06.2025
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť