Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 5100000327/EE uzatvorená v zmysle zákona o energetike
Evidenčné číslo Spr 461/22.
Číslo spisu v registr. Spr 461/22
Predmet zmluvy Dodávka elektriny
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 17955,26 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Topoľčany

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Mlynské nivy 44/a
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma akciová spoločnosť -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35815256
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Gabriela
Priezvisko Oravcová, Ing.
Funkcia manažér predaja

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Topoľčany
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Nám. M. R. Štefánika 2238/55
Topoľčany
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165697
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Renáta
Priezvisko Mihalíková, JUDr.
Funkcia predsedníčka okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 22.06.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti 01.07.2022
Dátum skončenia platnosti 31.12.2022
Spôsob obstarávania S nízkou hodnotou
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie
Odkaz na VO

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť