Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Rámcová dohoda o poskytovaní mediačných služieb
Evidenčné číslo MS/80/2022-180
Číslo spisu v registr. MS80/2022-180
Predmet zmluvy Predmetom Rámcovej dohody je úprava práv a povinností Účastníkov Rámcovej dohody súvisiacich so záväzkom Poskytovateľa poskytovať mediačné služby vykonávané v zmysle ustanovení § 4 zákona č. 420/2004 Z. z o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 420/2004 Z. z.“) a to spôsobom a v rozsahu ustanovenom v tejto Rámcovej dohode a jej Prílohe č. 1 a zodpovedajúcim záväzkom Objednávateľa za riadne a včas poskytnuté mediačné služby v zmysle príslušnej objednávky zaplatiť Poskytovateľovi cenu v rozsahu a za podmienok dohodnutých v čl. VI tejto Rámcovej dohody.
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 12600,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ MS SR

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Mgr. Daniela Michlíková
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Košická 2005/10
Kežmarok
SR
Právna forma iné - mediátor
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 42343810
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Mgr. Daniela
Priezvisko Michlíková
Funkcia Mediátor

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ministerstvo spravodlivosti SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Račianska 71
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00166073
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Roman
Priezvisko Mgr.Krpelan
Funkcia generálny tajomník služobného úradu

Iné

Dátum uzavretia 15.06.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť