Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Evidenčné číslo Spr 496/22
Číslo spisu v registr. Spr 496/22
Predmet zmluvy úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu projektu Príprava kvalitných súdnych kapacít na Krajskom súde v Nitre
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 587596,61 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Krajský súd v Nitre

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ministerstvo vnútra SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Pribinova 2
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00151866
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Adela
Priezvisko Danišková
Funkcia generálna riaditeľka sekcie európskych programov

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Krajský súd v Nitre
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Štúrova 9
Nitra
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35629738
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Roman
Priezvisko Greguš
Funkcia predseda krajského súdu

Iné

Dátum uzavretia 09.05.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť