Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Dohoda o splátkach
Evidenčné číslo MS/69/2022-43
Číslo spisu v registr. MS/69/2022-43
Predmet zmluvy Predmetom tejto Dohody je uznanie Dlhu Dlžníkom a úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Dlžníka uhradiť Dlh Správcovi v splátkach za podmienok určených v tejto Dohode.
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 4110 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ MS SR

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Jakub Jeleň
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Slovenské Pravno
Slovenské Pravno
SR
Právna forma iné - -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 000000
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Jakub
Priezvisko Jeleň
Funkcia dlžník

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ministerstvo spravodlivosti SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Račianska 71
Bratislava
SR
Právna forma ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00166073
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Roman
Priezvisko Mgr. Krpelan
Funkcia generálny tajomník služobného úradu

Iné

Dátum uzavretia 11.05.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť