Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o výpožičke
Evidenčné číslo MS/68/2022-44
Číslo spisu v registr. MS/68/2022-44
Predmet zmluvy Výpožička nebytových priestorov a hnuteľných vecí v budove GR ZVJS na ul. Šagátova 1,Bratislava za účeľom prevádzkovania operačného strediska ESMO
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 607,11 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Ministerstvo spravodlivosti SR

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Slovenská republika - Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Šagátova 1
82108 Bratislava
SR
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00212008
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno plk. Mgr. Róbert
Priezvisko Mudronček
Funkcia generálny riaditeľ ZVJS

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Račianska 71
Bratislava
Slovenská republika
Právna forma ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00166073
DIČ/DRČ 2020830196
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Mgr. Roman
Priezvisko Krpelan
Funkcia generálny tajomník služobného úradu

Iné

Dátum uzavretia 11.05.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti 12.05.2022
Dátum skončenia platnosti 11.05.2027
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť
Všeobecné obchodné podmienky (pdf)Zobraziť