Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o bezodplatnom prevode správy nehnuteľného majetku štátu
Evidenčné číslo 1SprO/478/2022
Číslo spisu v registr. 1SprO/478/2022
Predmet zmluvy bezodplatnom prevode správy nehnuteľného majetku štátu
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 0,00 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Košice I

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Hlavná 110
Košice
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31947000
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Tomáš
Priezvisko Mosný Ing.
Funkcia vedúci Kancelárie ÚS SR

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Košice I
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Štúrova 29
Košice
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31944515
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Radoslav
Priezvisko Lacko JUDr.
Funkcia predseda okresného súdu

Iné

Dátum uzavretia 25.04.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť