Späť na zoznam

Detail zmluvy

Všeobecné údaje

Druh zmluvy (Rámcová) Zmluva
Názov zmluvy Zmluva o dielo
Evidenčné číslo EČ: 4/2022
Číslo spisu v registr. 1SprO/175/2022
Predmet zmluvy vyprázdňovanie bezpečnostných a separačných nádob, likvidácia registratúrnych zložiek po úložných lehotách
Hodnota plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty 100 EUR
Garant zmluvy
Koncový odberateľ Okresný súd Komárno

Dodávateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Green Wave Recycling s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Pohranická ulica 271/27
Malý Lapáš
Slovenská republika
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 45539197
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno Ing. Andrej
Priezvisko Jahnátek
Funkcia konateľ

Odberateľ/Povinná osoba

Obchodné meno/Názov (titul, meno a priezvisko FO) Okresný súd Komárno
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Pohraničná 6
Komárno
Slovenská republika
Právna forma štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia -
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00165646
DIČ/DRČ 2021017812
Číslo účtu
Doplň. informácia

Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy

Meno JUDr. Oľga
Priezvisko Kováčová
Funkcia sudkyňa poverená plnením úloh predsedu OS KN

Iné

Dátum uzavretia 09.05.2022
Deň súhlasu
Dátum účinnosti
Dátum skončenia platnosti
Spôsob obstarávania
Doplnky - navýšenie
Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti (informácie) tvoriace obchodné tajomstvo? Nie

Zoznam príloh

Typ 
ZmluvaZobraziť