Nahlásenie problému

Pre nahlásenie problému vyplňte nasledujúci formulár.

Kontaktné informácie

*
*
*
Informačná povinnosť v zmysle čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zverejnená na https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Kontakty/Ochrana-osobnych-udajov.aspx.

Opíšte váš problém

*
*
*