Obchodný vestník 54/2024 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 15.03.2024
G000021
Poskytovateľ pomoci: Audiovizuálny fond
Sídlo: Grösslingová 53, 811 09 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Audiovizuálny fond
Sídlo: Grösslingová 53, 811 09 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Audiovizuálny fond
Sídlo: Grösslingová 53, 811 09 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike na podporu audiovizuálneho
priemyslu prostredníctvom Audiovizuálneho fondu
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1