Obchodný vestník 36/2024 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 20.02.2024
G000011
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sídlo: Špitálska  4 - 6, 816 43 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Sídlo: Špitálska  8, 812 67 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Sídlo: Špitálska  8, 812 67 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schému štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a
zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným
postihnutím
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1