Obchodný vestník 102/2024 Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z
príjmov
Deň vydania: 28.05.2024
Š002930
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z  príjmov fyzických osôb a právnických osôb:
Občianske združenie
Názov: FOLKLÓRNE SRDCE PÚCHOV
Sídlo: Námestie slobody  1401, 020 01 Púchov
IČO: 42 145 732
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto
údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
za rok: 2021
prijaté v roku: 2022
výdavky priamo súvisiace s účelom použitia:
Účel použitia podielu
zaplatenej dane z príjmov
podľa § 50 ods. 5 zákona o
dani z príjmov
Výška použitého
podielu zaplatenej
dane na tento účel
(EUR)
Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1 d) zachovanie kultúrnych hodnôt 400 faktúra, výroba krojov pre folklórny súbor
2 d) zachovanie kultúrnych hodnôt 400 faktúra, zabezpečenie prepravy reprezentácie
folklórneho súboru na festival
3 d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 faktúra, producentská činnosť v oblasti tradičnej
ľudovej kultúry
4 d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1000 zmluva, autorský honorár za choreografie a réžiu
5 d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 faktúra, zabezpečenie prepravy reprezentácie
folklórneho súboru na festival
6 d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 zmluva, autorský honorár za choreografiu
Spolu: 3900
Výrok auditora: Z prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov sme v uvedenom roku získali 3 545,11€, ktoré sme
použili na hore uvedené potreby našich folklórnych súborov. Ostatok sumy sme financovali z
ostatných vlastných zdrojov združenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1