Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Nitra - Výmazy
R045021

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Sideróza s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46914/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 52, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 52 016 749

DEŇ ZÁPISU: 13.11.2018

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 46914 / N
Deň zápisu: 13.11.2018,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 14.05.2024

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 28.03.2023

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 23CbR/45/2022-23 zo dňa 18.04.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.04.2024, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti Sideróza s.r.o., so sídlom Štefánikova 52, 949 01 Nitra, IČO: 52 016 749, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 46914/N, bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1