Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Prešov - Výmazy
R045139

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: egida nova, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11874/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 38, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 

IČO: 36 463 515

DEŇ ZÁPISU: 28.10.1999

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro
Vložka: 11874 / P
Deň zápisu: 28.10.1999,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 14.05.2024

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 02.01.2022

Právny dôvod zrušenia: § 61n ods. 6 zák. č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1