Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R044904

OBCHODNÉ MENO: A - DEMO, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17422/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrnčiarska Ves 305, Názov obce: Hrnčiarska Ves, PSČ: 980 13 

IČO: 36 274 321

DEŇ ZÁPISU: 09.08.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: OU oprava a údržba M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky R rekonštrukcia v rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na: g1 rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa g3 acetylénovody technické zariadenia plynové skupina B na: d zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) s výkonom do 10 Nm3/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov (tlakové stanice) g1 ozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa vrátane Médium: kyslík, dusík, oxid uhličitý, oxid uhoľnatý, vodík, acetylén, chlór, čpavok, sírovodík, zemný plyn, propán-bután Podľa STN: Ag1 - STN 38 6461, STN 38 6462, STN 13 0020, STN 38 6420; Ag3 - STN 38 6479; Bd - STN 07 8304; Bg1 - STN 38 6461, STN 13 0020, STN 38 6413, STN 38 6420, STN 38 6460, STN 38 6462, STN EN 1775

2. výroba vyhradených technických zariadení zdvíhacích: v rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A: a žeriavy a zdvíhadlá technické zariadenia zdvíhacie skupina B: a žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1000kg b žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5000kg vrátane Poznámka: Výroba sa vzťahuje len na žeriavové dráhy v skupine Aa, Ba, b

3. oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: E1.1 technické zariadenia elektrické s napätím do 35 kV vrátane bleskozvodov Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu

4. oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A: a žeriavy a zdvíhadlá technické zariadenia zdvíhacie skupina B: a žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1000kg b žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5000kg vrátane f vrátky i zariadenie na zavesenie, uchopenie bremena

5. oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: technické zariadenia tlakové skupina A a2 kotly parné a kvapalinové II. trieda a3 kotly parné a kvapalinové III. trieda a4 kotly parné a kvapalinové IV. trieda b1 tlakové nádoby stabilné IV. trieda b2 tlakové nádoby stabilné III. trieda technické zariadenia tlakové skupina B a1 kotly parné a kvapalinové V. trieda b1 tlakové nádoby stabilné II. trieda b2 tlakové nádoby stabilné I. trieda d1 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda d2 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda

6. prípravné práce pre stavbu

7. demolácie a zemné práce

8. ručné výkopové práce

9. maliarske, natieračské a sklenárske práce

10. montáž sadrokartónu

11. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

12. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

13. montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení

14. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky

15. upratovacie práce

16. prieskum trhu

17. zámočníctvo

18. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti

19. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

20. činnosť ekonomického a účtovného poradcu

21. vedenie účtovníctva

22. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

23. prípravné práce k realizácii stavby

24. výkon činnosti stavbyvedúceho

25. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Dr. Ing. Miroslav Slezák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doležalova 3424/15C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 22.09.1958, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je oprávnený konať za spoločnosť samostatne v plnom rozsahu, pričom prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k svojmu podpisu alebo vytlačenému obtisku mena spoločnosti pripojí svoje meno a dodatok prokurista.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: MARBOOS-L, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sabinovská 362/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , IČO 50 117 301

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

Výška vkladu: 3 652 387,000000 EUR (Nepeňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 652 387,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  3 659 026,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  3 659 026,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1