Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R045035

OBCHODNÉ MENO: Delarosam s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 82098/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jánošíkova 8494/15A, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 55 393 403

DEŇ ZÁPISU: 12.05.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

3. Čistiace a upratovacie služby

4. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Faktoring a forfaiting

7. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

11. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

12. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. Prípravné práce k realizácii stavby

15. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

16. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

17. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti

18. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

19. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

20. Verejné obstarávanie

21. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahy

22. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov

23. Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov

24. Výroba krmív a kŕmnych zmesí

25. Spracovanie kože, výroba obuvi, kožených a kožušinových výrobkov

26. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

27. Výroba koksu a rafinovaných produktov

28. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

29. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

30. Výroba výrobkov z gumy a plastov

31. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

32. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

33. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

34. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

35. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

36. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

37. Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia

38. Prevádzka malých plavidiel

39. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva

40. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

41. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

42. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

43. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

44. Vedenie účtovníctva

45. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

46. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

47. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

48. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

49. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

50. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

51. Poskytovanie služieb osobného charakteru

52. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

53. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

54. Prevádzkovanie jaslí

55. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

56. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

57. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

58. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

59. Galvanizácia kovov

60. Smaltovanie

61. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

62. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

63. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

64. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

65. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

66. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

67. Finančný lízing

68. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

69. Záložne

70. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

71. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

72. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby

73. Poskytovanie sociálnych služieb

74. Pravidelná kontrola detského ihriska

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Róbert Krištofík, Bydlisko: Názov obce: Dolná Tižina 404, PSČ: 013 04 , Dátum narodenia: 02.02.2004, Deň vzniku funkcie: 12.05.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Róbert Krištofík, Bydlisko: Názov obce: Dolná Tižina 404, PSČ: 013 04 , Dátum narodenia: 02.02.2004

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1