Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Košice - Výmazy
R045177

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: DK - KIMI s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33224/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Byster 310, Názov obce: Sady nad Torysou, PSČ: 044 41 

IČO: 47 396 521

DEŇ ZÁPISU: 06.09.2013

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice
Oddiel: Sro
Vložka: 33224 / V
Deň zápisu: 06.09.2013,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 14.05.2024

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 18.01.2023

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti v zmysle § 68b ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 309d ods.1 Civilného mimosporového poriadku.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Mestského súdu Košice, č. k. 29CbR/54/2022 - 36 zo dňa 08.03.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.03.2024.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1