Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Košice - Výmazy
R045178

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: ECLAIR s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24573/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Titogradská 1396/10, Názov obce: Košice, PSČ: 040 23 

IČO: 45 276 650

DEŇ ZÁPISU: 06.11.2009

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice
Oddiel: Sro
Vložka: 24573 / V
Deň zápisu: 06.11.2009,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 14.05.2024

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: PRUDENTIAL CO. s.r.o., Košice, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košické Oľšany 282, Názov obce: Rozhanovce, PSČ: 044 42 , IČO 31 730 078

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 29.11.2022

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti v zmysle § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 309d ods.1 Civilného mimosporového poriadku.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Mestského súdu Košice, č. k. 28CbR/27/2022 - 45 zo dňa 08.04.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2024.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1