Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Košice - Výmazy
R045181

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: ROYAL image company s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17407/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 27, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 36 600 644

DEŇ ZÁPISU: 08.12.2005

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice
Oddiel: Sro
Vložka: 17407 / V
Deň zápisu: 08.12.2005,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 14.05.2024

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 24.01.2023

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti v zmysle § 68b ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 309d ods.1 Civilného mimosporového poriadku.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Mestského súdu Košice, č. k. 9CbR/52/2022 - 45 zo dňa18.04.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.04.2024.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1