Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Košice - Výmazy
R045182

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: SCT - Slowakischer Container Trans s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16408/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Revolučná 25, Názov obce: Medzev, PSČ: 044 25 

IČO: 36 591 793

DEŇ ZÁPISU: 02.04.2005

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice
Oddiel: Sro
Vložka: 16408 / V
Deň zápisu: 02.04.2005,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 14.05.2024

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 21.03.2023

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti v zmysle § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 309d ods.1 Civilného mimosporového poriadku

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Mestského súdu Košice, sp. zn. 29CbR/63/2022 - 33 zo dňa 12.04.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.04.2024.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1