Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R045169

OBCHODNÉ MENO: Poľnohospodárske družstvo Paňovce

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 1053/V

SÍDLO:  Názov obce: Paňovce 203, PSČ: 044 71 

IČO: 31 692 966

DEŇ ZÁPISU: 11.07.1994

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely ďalšieho spracovania a predaja

2. výroba kovov a kovových výrobkov, zámočníctvo

3. obchodná činnosť: zvieratá, živočísne a rastlinné výroby

4. automatizované spracovanie údajov

5. stavebníctvo - staviteľ jednoduchých stavieb

6. výroba organických hnojív-vitahum, kompost

7. výroba krmných zmesí pre hospodárske zvieratá

8. služby súvisiace s rastlinnou výrobou

9. služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb

10. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Kristína Fazekasová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Paňovce 93, Názov obce: Paňovce, PSČ: 044 71 , Dátum narodenia: 08.08.1986, Deň vzniku funkcie: 26.05.2017

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Ivan Tirpák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kpt. Nálepku 1200/17, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 26.03.1965, Deň vzniku funkcie: 17.08.2022

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Darina Kozárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 713/30, Názov obce: Malá Ida, PSČ: 044 20 , Dátum narodenia: 16.02.1961, Deň vzniku funkcie: 17.08.2022

Spôsob konania v mene družstva: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisuje predseda a podpredseda predstavenstva spoločne alebo jeden z nich spolu s ďalším členom predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu družstva pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   252 753,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

u fyzickej osoby  1 992,000000 EUR

u právnickej osoby   199 164,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Družstvo vzniklo rozdelením Poľnohospodárskeho družstva Čečejovce na ustanovujúcej členskej schôdzi osvedčenej notárskou zápisnicou zo dňa 29.6.1994.

2. Zmena stanov poľnohospodárskeho družstva schválená členskou schôdzou dňa 7.6.1996.

3. Zmena stanov družstva zo dňa 26.3.1999.

4. Zápisnica z predstavenstva družstva zo dňa 16.12.1999.

5. Zmena stanov družstva zo dňa 26.2.2002 a 26.3.2002.

6. Zmena stanov schválená mimoriadnou členskou schôdzou družstva dňa 26.3.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1