Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R045164

OBCHODNÉ MENO: LZoom s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45102/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bulharská 559/8, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 03 

IČO: 52 077 951

DEŇ ZÁPISU: 27.11.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prenájom hnuteľných vecí

2. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

3. Fotografické služby

4. Poskytovanie služieb osobného charakteru

5. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Dizajnérske činnosti

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Administratívne služby

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

13. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. Výroba bižutérie a suvenírov

16. Textilná výroba

17. Odevná výroba

18. Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi

19. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

20. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

21. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

22. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

23. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

24. Keramická výroba

25. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

26. Výroba sviečok a tieniacej techniky

27. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

28. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

29. Sťahovacie služby

30. Kuriérske služby

31. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

32. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

33. Čistiace a upratovacie služby

34. Vedenie účtovníctva

35. Informačná činnosť

36. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

37. Prípravné práce k realizácii stavby

38. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

39. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

40. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

41. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

42. Chov vybraných druhov zvierat

43. Poskytovanie služieb v rybárstve

44. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

45. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

46. Výroba kŕmnych zmesí

47. Výroba potravinárskych výrobkov

48. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

49. Finančný lízing

50. Faktoring a forfaiting

51. Verejné obstarávanie

52. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

53. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

54. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

55. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

56. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

57. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

58. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

59. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

60. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

61. Poskytovanie sociálnych služieb

62. Služby požičovní

63. Výroba nápojov

64. Spracovanie kože

65. Výroba koksu a rafinovaných produktov

66. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

67. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

68. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

69. Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu

70. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

71. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

72. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

73. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

74. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

75. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

76. Výroba hudobných nástrojov

77. Výroba hračiek a hier

78. Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia

79. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

80. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

81. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

82. Prevádzkovanie jaslí

83. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

84. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

85. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

86. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

87. Prevádzka malých plavidiel

88. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

89. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

90. Prevádzkovanie výdajne stravy

91. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

92. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

93. Záložne

94. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

95. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

96. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

97. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Soňa Krešňáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Limbová ulica 133/6, Názov obce: Košice - mestská časť Lorinčík, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 03.12.1979, Deň vzniku funkcie: 06.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Soňa Krešňáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Limbová ulica 133/6, Názov obce: Košice - mestská časť Lorinčík, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 03.12.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1