Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Banská Bystrica - Výmazy
R045095

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: marchcello s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32111/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerská cesta 3571/86, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 50 169 777

DEŇ ZÁPISU: 12.02.2016

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro
Vložka: 32111 / S
Deň zápisu: 12.02.2016,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 14.05.2024

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 20.06.2023

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.4 písm. b) Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68b ods. 1 Obchodného zákonníka.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 63Cbr/38/2022-13 zo dňa 06. 03. 2023, právoplatným dňa 20. 06. 2023 rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti marchcello s.r.o., so sídlom Majerská cesta 3571/86, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 169 777, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vložke číslo 32111/S z dôvodu, - že zanikli predpoklady ustanovené zákonom pre vznik obchodnej spoločnosti podľa § 68b ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka a to, že spoločnosť stratila oprávnenie na podnikanie, - že obchodná spoločnosť je v omeškaní s plnením povinnosti podľa § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka viac ako šesť mesiacov podľa § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka. Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 63Cbr/38/2022-26 zo dňa 23. 04. 2024, právoplatným 23. 04. 2024, rozhodol o výmaze obchodnej spoločnosti marchcello s.r.o., so sídlom Majerská cesta 3571/86, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 169 777, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vložke číslo 32111/S, podľa § 309h ods. 1 Civilného mimosporového poriadku z obchodného registra bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1