Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Banská Bystrica - Výmazy
R045096

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: MORAVIA WINE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22919/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopanice 2903, Názov obce: Krupina, PSČ: 963 01 

IČO: 46 833 595

DEŇ ZÁPISU: 21.09.2012

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro
Vložka: 22919 / S
Deň zápisu: 21.09.2012,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 14.05.2024

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 20.06.2023

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.4 písm. b) Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68b ods. 1 Obchodného zákonníka.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 63Cbr/39/2022-14 zo dňa 15. 03. 2023, právoplatným 20. 06. 2023 rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti MORAVIA WINE s.r.o., so sídlom Kopanice 2903, 963 01 Krupina, IČO: 46 833 595, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vložke číslo 22919/S z dôvodu, že orgány obchodnej spoločnosti nie sú ustanovené v súlade so spoločenskou zmluvou, zakladateľskou zmluvou, zakladateľskou listinou, stanovami alebo Obchodným zákonníkom viac ako tri mesiace podľa § 68b ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka. Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 63Cbr/39/2022-27 zo dňa 23. 04. 2024, právoplatným dňa 23. 04. 2024, rozhodol o výmaze obchodnej spoločnosti MORAVIA WINE s.r.o., so sídlom Kopanice 2903, 963 01 Krupina, IČO: 46 833 595, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vložke číslo 22919/S podľa § 309h ods. 1 Civilného mimosporového poriadku z obchodného registra bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1