Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Banská Bystrica - Výmazy
R045094

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: AŽOP MONT s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16804/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rakytovská cesta 6/C, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 

IČO: 44 874 570

DEŇ ZÁPISU: 21.07.2009

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro
Vložka: 16804 / S
Deň zápisu: 21.07.2009,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 14.05.2024

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 21.06.2023

Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68b ods. 1 psím. e) Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68b Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 32Cbr/21/2022-17 zo dňa 12. 05. 2023, právoplatným dňa 21. 06. 2023 rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti AŽOP MONT s.r.o., so sídlom Rakytovská cesta 6/C, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 44 874 570, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vo vložke číslo 16804/S z dôvodov podľa § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka. Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 32Cbr/21/2022-31 zo dňa 23. 04. 2024, právoplatným dňa 23. 04. 2024 rozhodol o výmaze obchodnej spoločnosti AŽOP MONT s.r.o., so sídlom Rakytovská cesta 6/C, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 44 874 570, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vo vložke číslo 16804/S podľa § 309h ods. 1 Civilného mimosporového poriadku z obchodného registra bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1