Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Banská Bystrica - Výmazy
R045093

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Anire s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44115/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 336/1, Názov obce: Jelšava, PSČ: 049 16 

IČO: 48 147 478

DEŇ ZÁPISU: 06.05.2015

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro
Vložka: 44115 / S
Deň zápisu: 06.05.2015,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 14.05.2024

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 03.06.2023

Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68b ods. 1 psím. c) Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68b Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 67Cbr/36/2022-22 zo dňa 28. 04. 2023, právoplatným dňa 03. 06. 2023 rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti Anire s.r.o., so sídlom Jesenského 336/1, 049 16 Jelšava, IČO: 48 147 478, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vo vložke číslo 44115/S z dôvodov podľa § 68b ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka. Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 67Cbr/36/2022-43 zo dňa 05. 04. 2024, právoplatným dňa 05. 04. 2024 rozhodol o výmaze obchodnej spoločnosti Anire s.r.o., so sídlom Jesenského 336/1, 049 16 Jelšava, IČO: 48 147 478, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vo vložke číslo 44115/S podľa § 309h ods. 1 Civilného mimosporového poriadku z obchodného registra bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1