Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R045091

OBCHODNÉ MENO: SONNENBERG s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12829/S

SÍDLO:  Názov obce: Špania Dolina 31, PSČ: 974 01 

IČO: 36 754 803

DEŇ ZÁPISU: 20.03.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

4. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti získavania finančných prostriedkov z podporných programov a grantov

5. vedenie účtovníctva

6. ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo

7. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb

8. navrhovanie www stránok

9. automatizované spracovanie dát

10. prieskum trhu a verejnej mienky

11. reklamná, inzertná a propagačná činnosť

12. organizovanie školení, seminárov, kurzov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti

13. organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových s turistických podujatí v rozsahu voľnej živnosti

14. vydávanie periodických a neperiodických publikácií

15. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti

16. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkovej služby - prenájom hnuteľných vecí a upratovanie

17. zabezpečovanie vyjadrení, rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydávanie územných rozhodnutí a stavebných povolení

18. správa nehnuteľností

19. obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve

20. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

21. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

22. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

23. Investičné služby a investičné činnosti - obchodovanie na vlastný účet v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje povolenie NBS podľa § 54 ods. 3 písm. d) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Miloš Vincík, PhD., Bydlisko: Názov obce: Špania Dolina 31, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 21.03.1979, Deň vzniku funkcie: 04.12.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti je oprávnený v mene spoločnosti konať samostatne. Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Miloš Vincík, PhD., Bydlisko: Názov obce: Špania Dolina 31, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 21.03.1979

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1