Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Výmazy
R044898

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: SUPER MEDIA HOUSE, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 100704/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvačalova 1008/43, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 

IČO: 47 857 986

DEŇ ZÁPISU: 07.10.2014

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Sro
Vložka: 100704 / B
Deň zápisu: 07.10.2014,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 14.05.2024

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 01.05.2024

Právny dôvod zrušenia: § 61n ods. 6 zákona NR SR č.233/1995 Z.z. Exekučný poriadok

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1