Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Výmazy
R044901

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: YIMAO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39450/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Vajnorská 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 

IČO: 35 979 763

DEŇ ZÁPISU: 15.02.2006

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Sro
Vložka: 39450 / B
Deň zápisu: 15.02.2006,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 14.05.2024

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 09.03.2023

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.4 písm. b) Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68b ods. 1 Obchodného zákonníka.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesenie Mestského súdu Bratislava III sp. zn. 25CBR/90/2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1