Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044826

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 1320/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 35 964 693

DEŇ ZÁPISU: 23.11.2005

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prijímanie vkladov od verejnosti,

2. poskytovanie úverov,

3. finančný prenájom (finančný lízing),

4. platobný styk a zúčtovanie,

5. vydávanie a správa platobných prostriedkov,

6. poskytovanie záruk,

7. obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi na účet klienta,

8. poskytovanie bankových informácií,

9. úschova cenností,

10. obchodovanie na účet klienta s nástrojmi peňažného trhu,

11. obchodovanie na účet klienta s devízami,

12. úschova a správa cenných papierov,

13. účasť na emisiách cenných papierov a poskytovanie s tým spojených služieb,

14. obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klientov s: a) nástrojmi peňažného trhu (šeky, zmenky, vkladové listy, atď.), b) devízami, c) finančnými termínovanými obchodmi (futures) a opciami, d) kurzovými a úrokovými nástrojmi; alebo e) prevoditeľnými cennými papiermi,

15. poradenstvo podnikom v otázkach kapitálovej štruktúry, odvetvovej stratégie a podobne a poradenstvo a služby v otázkach zlúčenia a splynutia a kúpy podnikov,

16. sprostredkovanie na peňažnom trhu,

17. správa portfólia (portfolio management) a poradenstvo,

18. služby súvisiace s bezpečnostnými schránkami (safe custody),

19. poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v rozsahu: a) prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonávanie pokynov v mene klientov; obchodovanie na vlastný účet, riadenie portfólia, investičné poradenstvo, a to vo vzťahu k finančným nástrojom: I. prevoditeľné cenné papiere; II. nástroje peňažného trhu; III. podiely v podnikoch kolektívneho investovania; IV. opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti, alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na opciu jednej zo strán ( inak ako dôvodu platnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie); b) upisovanie finančných nástrojov a/alebo umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku, umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku, a to vo vzťahu k finančným nástrojom : I. prevoditeľné cenné papiere; II. nástroje peňažného trhu; c) úschova a správa finančných nástrojov na účet klientov, vrátane úschovy v schránke a súvisiacich služieb, napr. správa hotovosti alebo záruk, poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania transakcie s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je spoločnosť poskytujúca úver alebo pôžičku zapojená do transakcie, a to vo vzťahu k finančným nástrojom: I. prevoditeľné cenné papiere; II. nástroje peňažného trhu; III. podiely v podnikoch kolektívneho investovania; d) podnikové poradenstvo o kapitálovej štruktúre, priemyselnej stratégii a súvisiacich záležitostiach a poradenstvo a služby spojené so zlučovaním a kúpou podnikov, devízové služby, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb; e) investičný prieskum a finančná analýza alebo iné formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa transakcií s finančnými nástrojmi, a to vo vzťahu k finančným nástrojom; I. prevoditeľné cenné papiere; II. nástroje peňažného trhu; III. podiely v podnikoch kolektívneho investovania; IV. opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných meradiel, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky alebo v hotovosti; f) služby spojené s upisovaním, a to vo vzťahu k finančným nástrojom : I. prevoditeľné cenné papiere; II. nástroje peňažného trhu.

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Ing. Anna Macaláková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tramínova 12756/3, Názov obce: Bratislava - Nové Mesto, PSČ: 831 52 , Dátum narodenia: 18.04.1982, Deň vzniku funkcie: 12.08.2015

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: V mene zahraničnej osoby vo veciach organizačnej zložky je oprávnený konať a podpisovať vedúci organizačnej zložky samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Miloslav Čomaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kosodrevinová 20205/48, Názov obce: Bratislava - Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 18.04.1980, Deň vzniku funkcie: 05.09.2015

Meno a priezvisko: Ing. Ondrej Segeč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nekrasovova 4886/7B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 28.01.1980, Deň vzniku funkcie: 10.03.2018

Spôsob konania prokuristu(ov): Prokurista koná a podpisuje za organizačnú zložku samostatne.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutím J & T BANKA a.s. zo dňa 14.11.2005 bola založená organizačná zložka zahraničnej osoby.

2. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 29.5.2007.

3. Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 09.01.2008.

4. Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 21.05.2009.

5. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 31.8.2009.

6. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 22.11.2010.

7. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 03.05.2011.

8. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.10. 2012

9. Čestné vyhlásenie navrhovateľa zo dňa 23.04.2015.

10. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 10.08.2015.

11. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zahraničnej právnickej osoby zo dňa 30.01.2018.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: J&T BANKA, a.s.

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolovská 700/113a, Názov obce: Praha 8 - Karlín, PSČ: 186 00 , Štát: Česká republika 

PRÁVNA FORMA: akciová spoločnosť

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register a číslo zápisu: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka č.1731

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo:

Meno a priezvisko: Ing. Patrik Tkáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Júlová 10941/32, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 03.06.1973, Deň vzniku funkcie: 22.07.2008

Meno a priezvisko: Ing. Igor Kováč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 63/30, Názov obce: Nižný Žipov, PSČ: 076 17 , Dátum narodenia: 26.04.1975, Deň vzniku funkcie: 16.02.2011

Meno a priezvisko: Štepán Ašer, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Lipami 2558/39, Názov obce: Praha 3, PSČ: 130 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 06.05.1974, Deň vzniku funkcie: 30.05.2006

Meno a priezvisko: Ing. Anna Macaláková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tramínová 12756/3, Názov obce: Bratislava - Nové mesto, PSČ: 831 52 , Dátum narodenia: 18.04.1982, Deň vzniku funkcie: 11.06.2018

Meno a priezvisko: Ing. Jan Kotek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K sopce 1704/1, Názov obce: Praha 5 - Stodůlky, PSČ: 155 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 01.10.1980, Deň vzniku funkcie: 01.01.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene banky navonok za predstavenstvo konajú a podpisujú spoločne ľubovoľní dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za banku sa deje tým spôsobom, že k názvu spoločnosti či odtlačku pečiatky spoločnosti, poprípade i k vypísaným menám, priezviskám a funkciám, pripoja svoj podpis osoby oprávnené konať za banku.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1