Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044770

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: ALFASIGMA CZECH s.r.o., organizačná zložka Slovensko

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 2147/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 

IČO: 46 897 259

DEŇ ZÁPISU: 30.10.2012

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod)

5. Reklamné a marketingové služby

6. Prieskum trhu a verejnej mienky

7. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

8. Organizovanie kurzov, školení a seminárov

9. Organizačné zabezpečenie spoločenských podujatí (cateringové služby)

10. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

13. Prenájom hnuteľných vecí

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: PharmDr. Radek Procházka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hošťálkova 629/53, Názov obce: Praha, PSČ: 169 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 21.09.1968, Deň vzniku funkcie: 22.10.2019

 

Meno a priezvisko: Samara Orsatti, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Francesco Cilea 106, Názov obce: Miláno, PSČ: 201 51 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 23.12.1975, Deň vzniku funkcie: 29.05.2023

 

Meno a priezvisko: Tatiana Simonelli, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Viale Beata Vergine del Carmelo 137, Názov obce: Rím, PSČ: 00144 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 21.12.1975, Deň vzniku funkcie: 29.04.2024

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Vedúci organizačnej zložky je splnomocnený za podnikateľa robiť všetky právne úkony týkajúce sa tejto organizačnej zložky. Vedúci organizačnej zložky je viazaný internou smernicou „Štruktúra správy a riadenia Spoločnosti“, ktorá definuje oprávnenia konať za organizačnú zložku.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby bola zriadená rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 12.09.2012 v súlade s ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. e) Predseda konateľstva s podpredsedom konateľstva a členom konateľstva zastupujú spoločnosť spoločne vo všetkých právnych úkonoch s hodnotou vyššou ako 100.000 eur, pri uzatváraní, zmenách a ukončovaní pracovných zmlúv s vedúcimi zamestnancami, pri uzatváraní zmlúv na dobu neurčitú bez možnosti výpovede alebo s výpovednou dobou viac ako 12 mesiacov, pri všetkých právnych úkonoch týkajúcich sa zmien právnych foriem spoločností, vkladov do základného imania, rekapitalizácie, spoločných podnikov, pri uzatváraní zabezpečovacích zmlúv, pri prevzatí záruky a poskytovaní iných zabezpečení, pri právnych úkonoch týkajúcich sa nadobudnutia účasti v inej obchodnej spoločnosti a pri uzatváraní zmlúv o prevode podniku alebo jeho časti a sú oprávnení realizovať platby presahujúce 200.000 eur.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: ALFASIGMA CZECH s.r.o.

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ke Štvanici 656/3, Názov obce: Praha 8 - Karlín, PSČ: 18600 , Štát: Česká republika 

PRÁVNA FORMA: spoločnosť s ručením obmedzeným

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe Číslo zápisu: 24251691

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: 

Meno a priezvisko: PharmDr. Radek Procházka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hošťálkova 629/53, Názov obce: Praha, PSČ: 169 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 21.09.1968, Deň vzniku funkcie: 18.10.2018

Meno a priezvisko: Samara Orsatti, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Francesco Cilea 106, Názov obce: Miláno, PSČ: 201 51 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 23.12.1975, Deň vzniku funkcie: 30.04.2023

Meno a priezvisko: Tatiana Simonelli, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Viale Beata Vergine del Carmelo 137, Názov obce: Rím, PSČ: 00144 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 21.12.1975, Deň vzniku funkcie: 29.04.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Konatelia tvoria kolektívny štatutárny orgán – konateľstvo. Spoločnosť zastupuje každý konateľ samostatne.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1