Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044854

OBCHODNÉ MENO: NO LIMIT SK s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 140540/B

SÍDLO:  Názov obce: Plavecký Štvrtok 311, PSČ: 900 68 

IČO: 52 556 824

DEŇ ZÁPISU: 24.09.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

3. prípravné práce k realizácii stavby

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

6. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

7. výroba a hutnícke spracovanie kovov

8. výroba strojov pre hospodárske odvetvia

9. administratívne služby

10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

12. faktoring a forfaiting

13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

14. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

15. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

16. finančný leasing

17. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

18. prenájom hnuteľných vecí

19. vedenie účtovníctva

20. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

21. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

22. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

23. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

24. Výroba výrobkov z gumy a plastov

25. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

26. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

27. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

28. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

29. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

30. Prevádzka malých plavidiel

31. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

32. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

33. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

34. Verejné obstarávanie

35. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

36. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

37. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

38. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

39. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

40. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

41. Čistiace a upratovacie služby

42. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

43. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

44. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

45. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

46. Pravidelná kontrola detského ihriska

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Dušan Havlík, Bydlisko: Názov obce: Plavecký Štvrtok 311, PSČ: 900 68 , Dátum narodenia: 30.10.1971, Deň vzniku funkcie: 24.09.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dušan Havlík, Bydlisko: Názov obce: Plavecký Štvrtok 311, PSČ: 900 68 , Dátum narodenia: 30.10.1971

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.07.2019 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1