Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044790

OBCHODNÉ MENO: CUBUS ASSETS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13736/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fazuľova 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07 

IČO: 35 707 631

DEŇ ZÁPISU: 22.01.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,

2. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,

3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom,

4. nákup a predaj nehnuteľností,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Plachý, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vojtěšská 196/18, Názov obce: Praha, Nové Město, PSČ: 11000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 27.11.1975, Deň vzniku funkcie: 20.04.2016

Meno a priezvisko: Peter Koritschan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Srbská 347/2, Názov obce: Praha 6 Dejvice, PSČ: 16000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 05.06.1979, Deň vzniku funkcie: 20.04.2016

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Plachý, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štítová 243, Názov obce: Praha 4, Újezd, PSČ: 14900 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 10.03.1952, Deň vzniku funkcie: 20.04.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia zastupujú spoločnosť samostatne s výnimkou konateľa Petra Koritschana, ktorý zastupuje spoločnosť vždy spoločne s jedným ďalším konateľom.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: SAFICHEM GROUP AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tödistrasse 16, Názov obce: Zurich, PSČ: 8002 , Štát: Švajčiarska konfederácia 

Výška vkladu: 28 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 28 500,000000 EUR, Záložné právo Na základe zmluvy o zriadení záložného práva podpísanej dňa 30.06. 2016 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 14092, Česká republika, IČO: 64948242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe v oddieli B, vložka 3608, konajúca prostredníctvom svojej pobočky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, Bratislava 813 33, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, vložka č. 2310/B.

Obchodné meno/názov: Central Europe Participations a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolovská 685/136f, Názov obce: Praha 8 - Karlín, PSČ: 186 00 , Štát: Česká republika 

Výška vkladu: 1 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR, Záložné právo Na základe zmluvy o zriadení záložného práva podpísanej dňa 30.06. 2016 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 14092, Česká republika, IČO: 64948242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe v oddieli B, vložka 3608, konajúca prostredníctvom svojej pobočky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, Bratislava 813 33, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, vložka č. 2310/B.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 13/97, NZ 14/97 dňa 14.1.1997 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou, v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 20727

2. Notárska zápisnica N 726/98, Nz 723/98 zo dňa 28.7.1998 v zmysle zák.č. 11/98 Z.z.

3. Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 17.1.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 25/01, Nz 27/01 spísanou notárom JUDr. Ivanom Macákom.

4. Spoločnosť SASANKA s.r.o. je právnym nástupcom spoločnosti HMS - KOMMERZ spol. s r.o., IČO: 17 311 586, so sídlom Radlinského 27, 810 05 Bratislava, ktorá zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou SASANKA s.r.o. Celé imanie spoločnosti HMS - KOMMERZ spol. s r.o., jej práva, záväzky, pohľadávky i neznáme preberá ku dňu jej výmazu z obchodného registra spoločnosť SASANKA s.r.o. Zlúčenie so spoločnosťou HMS - KOMMERZ spol. s r.o. bolo schválené na Valnom zhromaždení konanom dňa 15.8.2002, na ktorom bola schválená aj zmluva o zlúčení zo dňa 14.8.2002. Osvedčenie o rozhodnutí jediného spoločníka a úplné znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 731/02, Nz 683/02 napísanej dňa 9.9.2002 notárkou JUDr. Šikutovou.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme Notárskej zápisnice N 310/2005, Nz 26776/2005, NCRls 26425/2005 napísanej dňa 13.06.2005 notárom JUDr. Ivanom Macákom.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.09.2008. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2008. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.11.2008.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.11.2008.

8. Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 24.01.2011.

9. Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 05.11.2015.

10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.04.2016

11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.06. 2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1