Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044809

OBCHODNÉ MENO: EZ-ELEKTROMONT, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3027/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivánska cesta 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 

IČO: 35 845 678

DEŇ ZÁPISU: 24.10.2002

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

5. prípravné práce pre stavbu - výkopové a zemné práce,

6. natieračské práce,

7. upratovacie práce,

8. prenájom nehnuteľností spojený poskytovaním iných než základných služieb spojených prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,

9. búracie práce bez použitia výbušnín,

10. organizovanie školení, odborných kurzov a seminárov (mimoškolská výchova),

11. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,

12. sprostredkovanie v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti,

13. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch s poskytovaním doplnkových služieb alebo ak garáže a odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností,

14. administratívne práce,

15. prenájom motorových vozidiel,

16. sprostredkovanie administratívnych prác,

17. mechanické úpravy na základe objednávky alebo na inom zmluvnom základe v rozsahu voľnej živnosti,

18. skladovanie (okrem prevádzkovania verejných skladov),

19. nákup a predaj elektronických výrobkov, strojov, zariadení a montážnych konštrukcií,

20. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,

21. školiaca činnosť,

22. inštalovanie, (montáž), oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie,

23. vykonávanie pasívnej požiarnej ochrany elektrických zariadení - nanášanie protipožiarnych náterov, nástrekov na káblové rozvody a montáž protipožiarnych prepážok,

24. montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení,

25. projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení,

26. výroba elektrických zariadení,

27. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť

28. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

29. Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov

30. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Vrábel, Bydlisko: Názov obce: Modrovka 40, PSČ: 916 35 , Dátum narodenia: 20.03.1966, Deň vzniku funkcie: 24.10.2002

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Roman Jurda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dominika Tatarku 25, Názov obce: Piešťany, Dátum narodenia: 14.01.1967, Deň vzniku funkcie: 27.01.2004

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ján Vizműller, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Švabinského 22, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 17.11.1942, Deň vzniku funkcie: 27.01.2004

Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ján Teplan, Bydlisko: Názov obce: Moyzesovo 232, PSČ: 941 04 , Dátum narodenia: 27.12.1958, Deň vzniku funkcie: 27.11.2007

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Michal Vrábel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 3083/42, Názov obce: Žilina, Dátum narodenia: 26.04.1978, Deň vzniku funkcie: 03.08.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva vždy spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Sloboda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Mudrocha 25, Názov obce: Senica, Dátum narodenia: 31.10.1964, Deň vzniku funkcie: 24.10.2002

Meno a priezvisko: Roman Belušík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 43/19, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 15.03.1976, Deň vzniku funkcie: 13.05.2019

Meno a priezvisko: Bc. Marek Vnuk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cecílie Tomášovej 261/16, Názov obce: Gbeľany, PSČ: 013 02 , Dátum narodenia: 23.02.1997, Deň vzniku funkcie: 22.04.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   331 939,188800 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   331 939,188800 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  3 319,391888 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov spísanej do notárskej zápisnice č. N 358/02, Nz 358/02 dňa 26.9.2002, v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/ 1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Notárska zápisnica N 91/2003, Nz 19499/2003 zo dňa 17.3.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.

3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 17. 7. 2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 269/2003, Nz 60686/2003.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.1.2004. Notárska zápisnica N 285/2005, Nz 61666/2005, NCRls 60909/2005 zo dňa 8.12.2005.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2007.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.5.2008.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1