Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044785

OBCHODNÉ MENO: CAPITOL, akciová spoločnosť

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1813/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanovičova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 

IČO: 35 750 448

DEŇ ZÁPISU: 27.07.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie obchodu a služieb,

2. - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

4. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

5. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

6. činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch poistenia alebo zaistenia, poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, doplnkového dôchodkového sporenia a starobného dôchodkového sporenia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Milan Šajánek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antolská 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 22.11.1969, Deň vzniku funkcie: 01.11.2021

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Zdenko Gossányi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čerešňová 1484/63, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 22.03.1974, Deň vzniku funkcie: 13.03.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: K prejavom vôle a podpisovaniu za Spoločnosť sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripoja ktorékoľvek v potrebnom počte konajúce osoby svoj podpis s uvedením svojho mena a funkcie.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: JUDr. Ľuboš Tóth, LL.M, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palárikova 3175/27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 02.10.1976, Deň vzniku funkcie: 28.04.2018

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva. Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "p.p.", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva. Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "p.p.", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Dr. Franz Kosyna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gallmeyergasse 5b/3/11, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1190 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 29.09.1954, Deň vzniku funkcie: 18.12.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Blanka Hatalová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Homolova 2163/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 10.01.1976, Deň vzniku funkcie: 05.10.2022, Deň zániku funkcie: 04.10.2027

Meno a priezvisko: Jakub Jansa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie nivy 238/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 27.12.1989, Deň vzniku funkcie: 12.03.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanovičova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 816 23 , IČO 00 585 441

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   165 970,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   165 970,000000 EUR

AKCIE

Počet: 50 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  3 319,400000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: VIENNA FINANCE, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajská 15/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 815 20 , IČO 43 811 884

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská zmluva o založení spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice dňa 18.5.1998 pod č.Nz 205/98 notárom JUDr.Miloslavom Kováčom.

2. Zmena stanov schválená dňa 23.10.1998 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 332/98. Zmena stanov schválená dňa 5.11.1999 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 175/99.

3. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 135/00, Nz 131/00 dňa 28.2.2000. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 162/00 dňa 27.10.2000

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6. 12. 2001.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29. 4. 2003. Deň zániku funkcie člena dozornej rady Ing. Margity Weissmannovej, r. č. XXXXXXXXXX, bytom Alstrova 4, 831 06 Bratislava: 29. 4. 2003.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.4.2004.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2004. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2004.

8. Protokol z valného zhromaždenia konaného dňa 04.03.2005. Funkcia členov predstavenstva Ing.Jana Svobodu, CSc. a JUDr. Dagmar Valovičovej skončila 04.03.2005.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2005.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.11.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.11.2006. Udelenie prokúry zo dňa 04.01.2007.

11. Notárska zápisnica N 139/2207 Nz 24420/2007 NCRls 24285/2007 z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.06.2007 - odvolanie a menovanie členov dozornej rady spoločnosti. Notárska zápisnica N 14/2007 Nz 24423/2007 NCRls 24289/2007 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.06.2007 - odvolanie a voľba nových členov predstavenstva spoločnosti, odvolanie prokúry.

12. Notárska zápisnica č. N 225/2007, Nz 36134/07, NCRls 35923/2007 zo dňa 12.09.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.08.2007. Zápisnica z 39. zasadnutia dozornej rady konaného dňa 23.08.2007.

13. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.12.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 418/2007, Nz 59665/2007, NCRls 59196/2007 zo dňa 21.12.2007.

14. Notárska zápisnica N 287/2008, Nz 44727/2008 zo dňa 22.10.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.2008.

16. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.11.2009.

17. Notárska zápisnica č. N 306/2010, Nz 31488/2010, NCRls 31975/2010 zo dňa 06.09.2010. Zmluva o zlúčení zo dňa 06.09.2010 uzatvorená medzi spoločnosťou CAPITOL, akciová spoločnosť, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO : 35 750 448 ako nástupníckou spoločnosťou a spoločnosťou VIENNA FINANCE, s.r.o., so sídlom Rajská 15/A, 815 20 Bratislava, IČO : 43 811 884 ako zanikajúcou spoločnosťou, spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 307/2010, Nz 31489/2010, NCRls 31976/2010. Nástupnícka spoločnosť preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti.

18. Notárska zápisnica č. N 177/2011, Nz 19694/2011, NCRls 20218/2011 zo dňa 31.05.2011.

19. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 10.08.2011.

20. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.05.2012 a ustanovujúce zasadnutie dozornej rady zo dňa 09.05.2012.

21. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady protokol zo dňa 14.02.2013.

22. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.03.2013.

23. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 335/2013, Nz 11571/2013, NCRls 11847/2013 dňa 15.03.2013.

24. Notárska zápisnica č. N 1063/2013, Nz 29189/2013 zo dňa 28.08.2013.

25. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.03.2014.

26. Zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.04.2014.

27. Čestné vyhlásenie navrhovateľa z 06.10.2015. Zápisnica z MVZ z 18.09.2015.

28. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.10.2016

29. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.03.2018 a zo dňa 18.04.2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.04.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1