Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044861

OBCHODNÉ MENO: PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6941/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 

IČO: 52 413 179

DEŇ ZÁPISU: 11.05.2019

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie investičných služieb a vykonávanie investičných činností podľa: - ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, a to vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, t.j. nástroje peňažného trhu a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania; - ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, vykonanie pokynu klienta na jeho účet, a to vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, t.j. nástroje peňažného trhu a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania; - ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch, riadenie portfólia, a to vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ust. § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, t.j. nástroje peňažného trhu a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania; - ustanovenia § 6 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch, investičné poradenstvo, a to vo vzťahu k finančných nástrojom podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, t.j. nástroje peňažného trhu a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania; - ustanovenia § 6 ods. 1 písm. g) zákona o cenných papieroch, umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku, a to vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, t.j. nástroje peňažného trhu a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,

2. poskytovanie vedľajších služieb podľa: - ustanovenia § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch, úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, a to vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, t.j. nástroje peňažného trhu a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania; - ustanovenia § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch, poskytovanie úverov alebo pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, a to vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, t.j. nástroje peňažného trhu a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania; - ustanovenia § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch, poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku; - ustanovenia § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch, vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb; - ustanovenia § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch, vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi; - ustanovenia § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch, služby spojené s upisovaním finančných nástrojov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Daniel Petrakovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 1548/61, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 17.05.1979, Deň vzniku funkcie: 12.01.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Martin Čája, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gercenova 4640/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 20.08.1985, Deň vzniku funkcie: 12.01.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Jozef Bartánus, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarná ulica 512/9, Názov obce: Liptovské Sliače, PSČ: 034 84 , Dátum narodenia: 06.06.1975, Deň vzniku funkcie: 08.06.2023

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Maroš Ovčarik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hitschova 5024/6, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 16.09.1975, Deň vzniku funkcie: 11.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva spoločnosti. V mene spoločnosti podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ján Müller, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rad L. N. Tolstého 711/3, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 25.02.1978, Deň vzniku funkcie: 11.05.2024

Meno a priezvisko: Marcel Kohút, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. G. Tajovského 551/13, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 29.07.1978, Deň vzniku funkcie: 11.05.2024

Meno a priezvisko: Ing. Peter Matovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Batkova 1189/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 06.10.1977, Deň vzniku funkcie: 11.05.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   300 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   300 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 300 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 03.08.2018 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. sp. NBS1-000-073-201, č. z. 100-000-354-712 zo dňa 27.06.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.07.2022, ktorým bol udelený predchádzajúci súhlas podľa § 70 ods. 1 písm. b) zák. č. 566/2001 Z.z. Notárska zápisnica N 370/2022, Nz 19961/2022, NCRls 20438/2022 zo dňa 14.07.2022.

3. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. sp. NBS1-000-077-593, č. z. 100-000-411-033 zo dňa 26.10.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.11.2022, ktorým bol udelený predchádzajúci súhlas podľa § 70 ods. 1 písm. d) zák. č. 566/2001 Z.z.

4. Rozhodnutie Národne banky Slovenska č. sp.: NBS1-000-079-093, č. z.: 100-000-541-367 zo dňa 06.07.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.07.2023, ktorým bol udelený v súlade s ust. § 70 ods. 1 písm. a) zák. č. 566/2001 Z.z. Notárska zápisnica N 750/2023, Nz 25284/2023, NCRls 25974/2023 zo dňa 19.09.2023.

5. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. sp. NBS1-000-096-896, č. z. 100-000-684-734 zo dňa 11.04.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.04.2024, ktorým bol udelený predchádzajúci súhlas podľa § 70 ods. 1 písm. c) zák. č. 566/2001 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1