Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044792

OBCHODNÉ MENO: Debitum, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5699/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Limbova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 837 52 

IČO: 46 990 054

DEŇ ZÁPISU: 29.01.2013

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. správa a nakladanie s pohľadávkami podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: JUDr. Ingrid Kolaříková, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tománkova 2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 07.11.1984, Deň vzniku funkcie: 21.01.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: JUDr. Róbert Bátovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záporožská 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 16.05.1975, Deň vzniku funkcie: 21.01.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Peter Kalenčík, MSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnková 651/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 17.01.1974, Deň vzniku funkcie: 18.04.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Michal Gašaj, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 01.06.1982, Deň vzniku funkcie: 29.06.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Lališová, predseda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Langoša 3/C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 01.05.1981, Deň vzniku funkcie: 18.04.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Slovenská republika - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Limbová 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 837 52 , IČO 00 165 565

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  25 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcie spoločnosti je obmedzená za podmienok určených právnymi predpismi a stanovami. Akciu spoločnosti nemožno previesť na inú osobu ako štát, zriadiť k nej záložné právo ani ho použiť na zabezpečenie záväzkov spoločnosti alebo iných osôb. Akcia spoločnosti nepodlieha výkonu rozhodnutia, ani exekúcii.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 19.12.2012 vo forme notárskej zápisnice N 1387/2012, Nz 57334/2012, NCRls 58307/2012 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 23.05.2013.

3. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 07.11.2014.

4. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 343/2015, Nz 7019/2015, NCRls 7224/2015 zo dňa 03.03.2015. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.02.2015.

5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.04.2015.

6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.10.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1