Obchodný vestník 94/2024 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.05.2024
K026495
Spisová značka: 1K/9/2023
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Julián Špes, nar. 20.09.1993, trvale
bytom 080 01 Župčany 528, správcom ktorého je: Mgr. Andrea Buricová, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám.
27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42 392 268, značka správcu: S1509, takto

rozhodol
Priznáva správcovi: Mgr. Andrea Buricová, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO:
42 392 268, značka správcu: S1509,  paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 2.070,- eur.Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň
po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,  ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje
za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Žilina dňa 3.1.2024
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1