Obchodný vestník 94/2024 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.05.2024
K026494
Spisová značka: 60K/16/2023
Okresný súd Trnava v právnej veci úpadcu: AKD HLOHOVEC s.r.o., IČO: 51 851 580, so sídlom Radlinského 3, 920
01 Hlohovec, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 42705/T, správcom
majetku ktorého je UBC 2020, k.s., so sídlom kancelárie Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava, IČO: 53 151 135, značka
správcu: S2009, o návrhu správcu, takto
rozhodol
I. Súd  v y z ý v a  konateľa úpadcu: Ing. Jozef Andrássy, nar. 03.05.1969,
bytom Ulica Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava, aby v lehote 7 dní od doručenia tejto výzvy poskytol správcovi:
UBC 2020, k.s., so sídlom kancelárie Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava, IČO: 53 151 135, značka správcu: S2009,
ním požadovanú súčinnosť, a to aby:

1. Predložil správcovi Zoznam záväzkov, Zoznam spriaznených osôb a
Zoznam majetku dlžníka. Zoznam majetku, zoznam spriaznených osôb a zoznam záväzkov je dlžník povinný
podpísať a výslovne v nich uviesť, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné; podpis dlžníka musí byť úradne
osvedčený.

2. Predložil kompletnú účtovnú dokumentáciu v listinnej alebo elektronickej
podobe za posledných 5 rokov pred začatím konkurzu, poprípade poskytol informácie, kde sa účtovná dokumentácia
nachádza.

3. Písomne oznámil správcovi, kde sa nachádza majetok vo vlastníctve
úpadcu, s presným označím miesta, a to:
a)  VOLKSWAGEN GOLF, evidenčné číslo: HC 766BA, nákladné vozidlo,
b)  KRONE COOL LINER, evidenčné číslo: HC 354 YE, náves nákladný.

II. Súd p o u č u j e konateľa úpadcu: Ing. Jozef Andrássy, nar. 03.05.1969, 
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Ak úpadca alebo osoby uvedené v odseku 2 neposkytnú správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd
ich na návrh správcu vyzve, aby správcovi požadovanú súčinnosť do siedmich dní od doručenia výzvy poskytli  s
poučením o možnosti ich predvedenia alebo uloženia pokuty. Ak osoba uvedená v odseku 2 ani na výzvu súdu
neposkytne správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd jej môže uznesením uložiť na návrh správcu
pokutu do 165.000 eur.
Okresný súd Trnava dňa 06.05.2024
JUDr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1