Obchodný vestník 94/2024 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.05.2024
K026493
Spisová značka: 60K/7/2024
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Trnava, IČO: 42
499 500, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TOPTEL s.r.o.,
IČO: 35 711 876, so sídlom Pekárska 14, 917 01 Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka číslo: 37169/T, takto
rozhodol
Súd  z a č í n a  konkurzné konanie proti dlžníkovi: TOPTEL s.r.o., IČO: 35 711 876, so sídlom Pekárska 14, 917 01
Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 37169/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Trnava dňa 06.05.2024
JUDr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1