Obchodný vestník 94/2024 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.05.2024
K026481
Spisová značka: 36K/6/2024
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Regionálna investičná, spol. s r.o., so sídlom
930 11 Topoľníky 725, IČO: 44 184 255, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka č.: 38291/T, takto
rozhodol
Z a č í n a  konkurzné konanie voči dlžníkovi: Regionálna investičná, spol. s r.o., so sídlom 930 11 Topoľníky 725,
IČO: 44 184 255, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 38291/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)

Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 14 ods. 3 ZKR) a má tieto
účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak
dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený
zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone
zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o premene, cezhraničnej premene alebo
cezhraničnej zmene právnej formy podľa osobitného predpisu a rozhodnutie o premene, cezhraničnej premene alebo 
Okresný súd Trnava dňa 06.05.2024
JUDr. Martin Smolko, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1