Obchodný vestník 94/2024 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.05.2024
K026480
Spisová značka: 36K/1/2024
Okresný súd Trnava v právnej navrhovateľa - dlžníka: Lenexa s.r.o., IČO: 36 547 549, so sídlom Hlavná 2115/91, 927
01 Šaľa, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 16640/T, zastúpený:
HOMOLA advokátska kancelária s.r.o., IČO: 53 042 034, Kopčianska 8/A, 851 01 Bratislava, predbežným správcom
ktorého je FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie P.Pazmáňa 51/19, 927 01 Šaľa, IČO: 48
002 381, značka správcu: S 1752, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I. Z a s t a v u j e  s a  konkurzné konanie voči dlžníkovi: Lenexa s.r.o., IČO:
36 547 549, so sídlom Hlavná 2115/91, 927 01 Šaľa, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel:
Sro, vložka č.: 16640/T, pre nedostatok majetku.

II. P r i z n á v a   s a  predbežnému správcovi FARDOUS PARTNERS
správcovská, k.s., so sídlom kancelárie P.Pazmáňa 51/19, 927 01 Šaľa, IČO: 48 002 381, značka správcu: S 1752,
paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500 Eur.

III. Učtáreň Okresného súdu Trnava je  p o v i n n á  vyplatiť predbežnému
správcovi paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500 Eur z preddavku evidovaného pod pol. reg. D19 6/2024, a to
do 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti výroku I. tohto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na
súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Proti výroku II. a III. tohto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu
ktorého smeruje.


Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Trnava dňa 07.05.2024
JUDr. Martin Smolko, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1