Obchodný vestník 94/2024 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.05.2024
K026472
Spisová značka: 40K/2/2024
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Victori SK - trans s. r. o., so sídlom Zlatovská 2194/35, 911
05 Trenčín, IČO 48 223 107,  právne zast. Mgr. Štefan Krnáč, advokát so sídlom Černyševského 10, 851 01
Bratislava, IČO 40 776 959, ktorého predbežným správcom je JUDr. Lucia Berkeš Daňová so sídlom kancelárie
Potočná 66, 972 51 Handlová, značka správcu  S1987, o žiadosti predbežného správcu o predĺženie lehoty na
podanie záverečnej správy, takto
rozhodol
  Lehota na predloženie záverečnej správy predbežného správcu sa predlžuje najneskôr do 28.05.2024.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
                                (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 9.5.2024
JUDr. Hana Hubináková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1