Obchodný vestník 94/2024 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.05.2024
K026471
Spisová značka: 38K/9/2014
Okresný súd Trenčín s pôsobnosťou veriteľského výboru v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Celkab s. r. o. so sídlom Moravské Lieskové 137, 916 42 Moravské Lieskové, IČO 46 396 144, ktorého správcom je
JUDr. Otília Prachařová so sídlom kancelárie Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S41, o
návrhu na schválenie konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov, takto
rozhodol
S c h v a ľ u j e   sa návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 89/2024 dňa 09.05.2024 pod položkou K024846.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
                            (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 10.5.2024
JUDr. Hana Hubináková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1