Obchodný vestník 94/2024 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.05.2024
K026470
Spisová značka: 38K/37/2023
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Bioplyn Hont, s.r.o. v konkurze so sídlom 020 62 Horovce 106, IČO 44 035 764, ktorého správcom je WITT & KLEIM
RENEWALS k.s. so sídlom kancelárie Nad Plážou 4419/23, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1971, o
návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi obchodnej spoločnosti WITT & KLEIM RENEWALS k.s. so sídlom kancelárie Nad Plážou 4419/23, 974 01
Banská Bystrica, značka správcu S1971 sa  priznáva paušálna odmena vo výške 7 920,- eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu  odvolanie nie je prípustné.
                 (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 9.5.2024
JUDr. Hana Hubináková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1