Obchodný vestník 94/2024 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.05.2024
K026449
Spisová značka: 27K/8/2021
Okresný súd Nitra, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GEMINI TRADE, spol. s r.o., so sídlom
Ipeľský Sokolec, Lontov č. 210, IČO: 31405649, ktorého správcom je: Ing. Marta Kulichová, so sídlom kancelárie
Považská 5133/18, 940 02 Nové Zámky, značka správcu S1976, konajúc o žiadosti správcu o predchádzajúci súhlas
s vylúčením majetku zo súpisu, takto
rozhodol

Súd, vykonávajúci pôsobnosť veriteľského výboru,  udeľuje  správcovi predchádzajúci súhlas s vylúčením súpisovej
zložky majetku zapísanej pod č. 1 v súpise majetku všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 51/2022 dňa 15.03.2022, ktorým je pohľadávka voči štatutárnemu orgánu spoločnosti za porušenie
povinnosti štatutára včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu (§ 11 ods. 2 ZoKR), v súpisovej hodnote 12.500,- eur.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 veta druh
Okresný súd Nitra dňa 10.5.2024
Mgr. Filip Grznárik, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1