Obchodný vestník 94/2024 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.05.2024
K026447
Spisová značka: 56OdK/59/2024
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Erika Poláková, nar. 06.11.1983, trvale bytom Bíňa 71, 943
56 Bíňa, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom: Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, kancelária CPP v Komárne, so sídlom Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Erika Poláková, nar. 06.11.1983, trvale bytom Bíňa 71, 943 56 Bíňa.

II.  Súd začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

III. Súd ustanovuje do funkcie správcu: LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie: Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra,
IČO:  47982586, značka správcu: S1751.

IV. Súd  vyzýva  veriteľov, ktorí majú podľa § 167l ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
účinnom znení (ďalej len „ZoKR“) právo prihlásiť pohľadávku do konkurzu, aby prihlásili svoje pohľadávky spôsobom
stanoveným v § 167l ods. 3 ZoKR, t.j. prihláškou podanou v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, s tým, že prihláška musí spĺňať
náležitosti stanovené v § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 ZoKR.

V. Súd oddlžuje dlžníka tak, že ho zbavuje (i/) všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (vymedzené
v § 166a ZoKR), v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze, a (ii/) všetkých dlhov, ktoré sú vylúčené z
uspokojenia (vymedzené v § 166b ods. 1 ZoKR).

VI. Súd ukladá správcovi povinnosť okamžite informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka spôsobom podľa
článku 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní v
účinnom znení známych zahraničných veriteľov dlžníka, t. j. veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo
registrované sídlo v inom členskom štáte, ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov
sociálneho zabezpečenia členských štátov.

VII. Súd ukladá správcovi povinnosť predkladať súdu podrobné písomné správy o priebehu konkurzu, najmä o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku podliehajúcemu konkurzu, a to
prvú v lehote 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne každú ďalšiu vždy v lehote 15 dní od uplynutia každých
ďalších šiestich mesiacov od uplynutia lehoty na podanie prvej správy o priebehu konkurzu.

VIII. Súd poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 03.05.2024 vedený pod položkou registra D14-464/2024, na číslo
účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok správcovi
vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

IX. Súd poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti  z dôvodov podľa  § 52
Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.

X. Súd ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie   n i e   j e   prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 Nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR).

Proti II. výroku tohto uznesenia môže na základe čl. 5 Nariadenia podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ odvolanie,
ktoré možno odôvodniť iba tým, že súd nemal medzinárodnú právomoc na začatie tohto insolvenčného konania (t. j.
na vyhlásenie oddlžovacieho konkurzu) ako hlavného insolvenčného konania. Odvolanie (§ 196 ZoKR v spojení so
štvrtou časťou prvou hlavou CSP) sa podáva v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia, za ktorý sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 veta prvá ZoKR), na
Okresnom súde Nitra ako súde, proti ktorého rozhodnutiu smeruje. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania stanovených v § 127 CSP uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).


Za deň doručenia tohto súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku
(§ 199 ods. 9 veta prvá ZoKR).

U tých osôb, ktorým sa toto uznesenie doručuje aj iným spôsobom ako jeho zverejnením v Obchodnom vestníku, je
začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu spojený s dňom jeho
doručenia formou zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, ods. 3, ods. 1 ZoKR), za ktorý sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 veta prvá ZoKR).

Právne účinky zverejnenia tohto súdneho rozhodnutia nastávajú nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 veta druhá ZoKR).

Inštitút prihlasovania pohľadávok je upravený primárne v § 167l ods. 1 až 4 ZoKR.

Podľa § 167l ods. 1 až 4 ZoKR, upravujúceho prihlasovanie pohľadávok:
(1) Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(2) Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená.
(3) Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(4) Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník.

Podľa § 166a ZoKR, upravujúceho pohľadávky uspokojované v konkurze alebo splátkovým kalendárom:
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
(2) Pohľadávky podľa odseku 1 sa v konkurze uplatňujú prihláškou.

Podľa § 166b ZoKR, upravujúceho  pohľadávky vylúčené z uspokojenia:
(1) Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5 % istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
(2) Nevymáhateľnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky.

Podľa § 166c ZoKR, upravujúceho nedotknuté pohľadávky:
(1) Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a/ a b/ tým nie je dotknuté, b/ pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a/ a b/ tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
zamestnancov dlžníka voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
(2) Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
(3) Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou.

Podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 ZoKR, upravujúceho náležitosti prihlášky, na primerané použitie ktorých v
oddlžovacom konkurze odkazuje § 167l ods. 1 ZoKR:
(1) Prihláška musí byť podaná spôsobom podľa § 28 ods. 2 a musí obsahovať základné náležitosti prihlášky, inak sa
na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa
odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o
fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o
právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a
priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania
úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo
úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky.
(2) Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
(4) Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
(5) Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou.
(6) K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
(8) Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku.
(9) Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa.
(10) Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka.

Podľa § 28 ods. 2 ZoKR, prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického
formulára do elektronickej schránky správcu a musí byť autorizovaná. Ak ide o zahraničného veriteľa podľa
osobitného predpisu, prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára podľa
osobitného predpisu. Prihláška musí byť správcovi doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. Ak prihlášku podáva zástupca veriteľa, plnomocenstvo vyhotovené v listinnej podobe sa doručuje
elektronicky tak, že sa prevedie do elektronickej podoby a pripojí sa k prihláške; ustanovenia osobitného predpisu o
zaručenej konverzii sa nepoužijú. Ak plnomocenstvo vyhotovené v elektronickej podobe alebo plnomocenstvo podľa
predchádzajúcej vety nie je pripojené k prihláške, na prihlášku sa neprihliada.

Vzor predpísaného tlačiva, na ktorom podľa § 29 ods. 1 ZoKR musí byť podaná prihláška pohľadávky, spolu so
vzorom tlačív príloh a údajmi zapisovanými do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č.
4 až 6 vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
(§ 25 vyhlášky č. 665/2005 Z. z.).

Podľa § 30 ZoKR, upravujúceho nedostatky prihlášky, na primerané použitie ktorého v oddlžovacom konkurze
odkazuje § 167l ods. 1 ZoKR:
(1) Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby.
(2) Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.

Podľa § 31 ZoKR, upravujúceho zoznam pohľadávok, na primerané použitie ktorého v oddlžovacom konkurze
odkazuje § 167l ods. 1 ZoKR:
(1) Prihlásené pohľadávky správca priebežne zapisuje do zoznamu pohľadávok v registri úpadcov. To platí primerane
aj o zmenách v zozname pohľadávok v registri úpadcov, ktoré je správca povinný v zozname pohľadávok v registri
úpadcov uskutočniť bez zbytočného odkladu.
(2) Na účely výkonu práv spojených s prihlásenou pohľadávkou sa v konkurze vychádza zo zoznamu pohľadávok v
registri úpadcov.
(3) Najneskôr päť dní pred konaním prvej schôdze veriteľov správca oznámi súdu, že prihlásené pohľadávky boli
zapísané do zoznamu pohľadávok v registri úpadcov.

Poučenie účastníkov podľa § 197 ods. 6 ZoKR o práve uplatniť námietku zaujatosti:
Účastník konania môže najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť proti sudcovi námietku
zaujatosti, ak u sudcu so zreteľom na jeho pomer ku konaniu, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám
zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky sa
neprihliada (§ 197 ods. 6,
§ 196 ZoKR v spojení s § 52 ods. 1, § 49 CSP).
V dôsledku skutočností, ktoré nastanú po skončení lehoty na prihlasovanie pohľadávok, môže účastník konania
najneskôr do siedmich dní, odkedy sa dozvedel o dôvode, pre ktorý je sudca vylúčený, uplatniť proti sudcovi
námietku zaujatosti, ak u sudcu so zreteľom na jeho pomer ku konaniu, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám
zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti. Na neskôr uplatnenú námietku
zaujatosti súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (čl. 46 Ústavy Slovenskej
republiky, § 197 ods. 6, § 196 ZoKR v spojení s § 52 ods. 1, § 49, § 53 ods. 1 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania stanovených v § 127 CSP uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedel a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej
viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa predchádzajúcej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 197 ods. 6, § 196
ZoKR v spojení s § 52 ods. 2 CSP).

Uvedenie znenia zákonných ustanovení § 166f a § 166g ods. 1 až 5 ZoKR upravujúcich poctivý zámer a zrušenie
oddlženia pre nepoctivý zámer podľa § 166g ods. 6 ZoKR:

Podľa § 166f ZoKR upravujúceho zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer:
(1) Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je takýchto
návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
(2) Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie
oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom
alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
(3) Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
(4) Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
(5) Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa
§ 13a Obchodného zákonníka.
(6) Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.

Podľa § 166g ods. 1 až 5 ZKR, upravujúcich poctivý zámer:
(1) Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, pokračoval vo
výkone podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti alebo začal podnikať, v prípade nie nepatrného dedenia,
daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie
nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne
zaradil.
 (2) Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci alebo poverená osoba podľa osobitného
predpisu, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania
návrhu centrum hlavných záujmov.
(3) Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
(4) Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné
vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo
stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
(5) Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V
konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Nitra dňa 9.5.2024
Marián Mokoš, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1